\u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/A09A4B5EB4615646C8C911CED71A97A947B8EF14_w397_h584.jpg" />\u003c/p>\u003cp>有些人存在于这个世界上,生来就是为了世界的发展与挺进做贡" />

陈丹青:比首他的素描,吾的还没入门

老司机午夜福利免费视频
三级片视频小说
陈丹青:比首他的素描,吾的还没入门
浏览:163 发布日期:2020-10-16
\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/A09A4B5EB4615646C8C911CED71A97A947B8EF14_w397_h584.jpg" />\u003c/p>\u003cp>有些人存在于这个世界上,生来就是为了世界的发展与挺进做贡献的。他们大片面都是先天过人的那一类,尤其是玩文化艺术的,感觉他们又总是逃不过命运给他们的开的玩乐。无数这一类的艺术人士,会英年早逝,着实让人感觉到怅然。\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/D0527CF1312D1FF42BB89719F1A1D69B0A2907F7_w462_h563.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:121.86147186147187%;" />\u003c/p>\u003cp>法国的乔治·修拉,一位被称为“新印象派主义”的行家级人物,固然他只活到了31岁就意表身亡,但在绘画界内里,修拉算是绘画史上,尤其是素描界的开山之祖。\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/00873683793D93B4BF45D7FC3AF2C8D411B7B82A_w720_h911.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:126.52777777777777%;" />\u003c/p>\u003cp>就连陈丹青行家也表彰他,声称吾的素描和他的相比,还不算入门,他的是属于世界级的大画师。\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/15B1F13A508C930DF066C5B5602388DD99729E39_w720_h930.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:129.16666666666669%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/2C15C81BE3B9FD1FE71D7782BFFDFA035FDF0164_w720_h932.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:129.44444444444446%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/1A1669D37F36FF82478C7A0FB081291892D061C2_w460_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:130.43478260869566%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/753F9143F44CF0DC9ADE3FE228535A7779707125_w465_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:129.03225806451613%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/9BA4DB7D4F2AC1638FEE2DB0622FEB50722A3FEA_w396_h517.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:130.55555555555557%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/8072AC6A0C741A5218D80EC37354EBB5CA07CC11_w452_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:132.7433628318584%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/3738296365BFAC35D2597BE998833758E7584D50_w305_h400.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.14754098韩国日本一级猛片655%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/FF861C1DD4EC53023A1FAD3A22429EBBB7E66840_w720_h959.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:133.19444444444443%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/1F59E0FB1D35A8BA5AC16BE019E7B6297B7B86DD_w432_h572.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:132.40740740740742%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/00FEC44CC8359ACF257964A81CB54D7B6FFC1DE3_w600_h471.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:78.5%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/F4C695ED479F59DA12B82C51D687562967DE312C_w552_h422.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:76.44927536231883%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/23EE71991A18566E8804E35B0833DFA7E1CC52A2_w600_h471.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:78.5%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/BEDE7D19085AEE5984A802261B5F453293E88117_w600_h468.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:78%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/49D39D20998AE93CE7A1109075CB0245E1E70ED0_w600_h450.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:75%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/30FAE8F3BB609261062B6FB4B1D3EF0154578E23_w441_h564.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:127.89115646258504%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/5D51AB35B38A1C685AF476879BBA63D2995F2A49_w456_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.57894736842107%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/AC05499A821EA542EFEDC5132EBB7386008ACC4B_w435_h557.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:128.04597701149424%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/EFCF44C37DD9E556DF2E26A14629DACFCB46BC6E_w461_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:130.1518438177874%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/1231A1554476D30620257179F78CEA4CCC9F4378_w388_h500.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:128.8659793814433%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/335F837554D0B12B2A87E0DFEECB15B57C00042C_w468_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:128.2051282051282%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/AD57955A245EE58BC8A2605C48DCBD4771E698BD_w457_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.2910284463895%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/FDD3E095FA8AB028EE142C94C0A292D4F507BC44_w466_h600.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:128.75536480686696%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/8AE78FCF525E9600873936D101CEB65E1CFB5170_w536_h415.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:77.42537313432835%;" />\u003c/p>\u003cp class="textAlignCenter">\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/3BB3F3C89C51D5B73E5EE747C8AA5D26ED3BB305_w640_h503.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:78.59375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/33AA5D850325BB87F9AE74FC9EF2037E7B5363DB_w640_h506.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:79.0625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/E3E3C7C8D29D13F4EF01618A01565380841C5F36_w640_h488.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:76.25%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/698459B51EF79AA99033D52162766A9C5E936696_w640_h544.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:85%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/2A5DC144A9803A18277622316F679F1A866E4446_w640_h508.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:79.375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/68BA140EC55C5216495DBD2CC29495CC3BF1962E_w640_h443.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:69.21875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/81382E291EBC5B305B699D77E96B62B3C5DBDE9D_w640_h506.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:79.0625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/5AF920A13F612D906E6FCE826407FF2F13359054_w640_h1009.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:157.65625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/4597A6A7EEDB2FAFD7B791BF547C6FC3AEA60851_w640_h839.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/0FF004DFEC7F81EAE0FD0DE6811FC4AD12BA092C_w640_h521.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:81.40625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/CEC7795BC7A9B8465EC3F2634BCEF239F521C157_w640_h519.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:81.09375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/884229357484F7250119DDDAAB1FD75FA6406BCD_w640_h841.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.40625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/9E929BAC7EA48D0D60AF83C97FDB7DF14F05B903_w640_h844.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/A366325F48F7C4CF9689FDBFB5E489CD1112CCD8_w640_h838.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:130.9375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/C5545448C3346077DF2E70FFA1B9E0E5843248C7_w640_h477.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:74.53125%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/585FBB429A8F1AB372FFBC6E196B76CE6AD51717_w640_h471.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:73.59375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/61389DCE9CE8D30AC03DA5DF2E93C6843F8B58BD_w640_h886.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:138.4375%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/1A8CB978A1CDF26053557AB835210288ED2BF731_w640_h1536.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:240%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/08FADC3CA55366DD524A3D22E8BE34C9C60C1592_w640_h509.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:79.53125%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/E46185609B9DAFD140AACAE2A00B5B6AFE711927_w640_h844.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/5C251F7145A992425A5CA8F223CEDC00BA6104E3_w640_h803.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:125.46875%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/0C890116EE70248966579B3937157E5493493888_w720_h950.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:131.94444444444443%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/4BACDD30696310D2CC2682DA63BE4774394766A6_w640_h836.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:130.625%;" />\u003c/p>\u003cp>\u003cimg class="empty_bg" data-lazyload="https://x0.ifengimg.com/ucms/2020_39/203B74241820EBDAFAF753B032B69259D57396A1_w640_h477.jpg" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP" style="background-color:#f2f2f2;padding-top:74.53125%;" />\u003c/p>